Published February 12, 2024

คุณฟ้า ประธานสมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมนา และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมนา และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่ School of Business ที่ University of Applied Sciences Northwestern Switzerland ภายใต้หัวข้อ “Insight Thailand”ภายใต้คอนเซปต์งานสัมนา “Beyond Growth: Embracing Digitalization and Robotics in Circular Economy”นั้นจุดประสงค์ของคุณฟ้าในการไปบรรยายครั้งนี้ มีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะรวมถึงอาชีพ โอกาส และโลกธุรกิจของประเทศไทย และประเทศอาเซียนต่างๆ ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของคุณฟ้า งานสัมนาดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นโดย exproASEAN ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 และจะมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ แคมปัส Olten, FHNW ทั้งนี้ในงานสัมมนานี้ก็มีทั้งวิทยากรหลากหลายท่านจากหลากหลายประเทศ ที่มาร่วมบรรยายหัวข้อต่างๆ รวมถึงมี Workshop และ บูธ Career Fairs จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นับว่าเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง

LATEST

BLOG

รับสมัครคณะกรรมการรุ่นที่ 13
คุณฟ้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายงาน exproASEAN 2024
รีวิวดีๆ จากหมอฟ้า เกี่ยวกับการเรียนต่อป.เอก ด้านหมอฟัน ณ สวิตเซอร์แลนด์🇨🇭🎉✨️
On the occasion of the National Day of the kingdom of Thailand 2023 🇹🇭🇨🇭
ATSS Welcome 2023