ATSS สนทส.

สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส 

ATSS

COMMITTEE

ประเภทสมาชิกสมาคมฯ

 1. สมาชิกประเภทสามัญ คือสมาชิกที่เป็นนักเรียนปัจจุบันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่
  • สมาชิกทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการสมาคม
  • สมาชิกที่เป็นคณะกรรมการสมาคม
 2. สมาชิกประเภทวิสามัญ คือสมาชิกที่เป็นอดีตนักเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือสมาคมในด้านต่างๆ
  โดยคณะกรรมการสมาคม มีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
 4. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป คือสมาชิกทั่วไปอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือช่วยเหลือสมาคมในด้านต่างๆ เช่น
  นักเรียนที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือผู้ประกอบการค้าที่สนใจ

2024 #13

ประธานสมาคม  น.ส.สุพิชญ์ชญา พอร์ตแมน (ชายา)

รองประธานสมาคม  น.ส.สกุลทิพย์ ช่างฆ้อง (อันน์)

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  น.ส.ชญิญญา มากเอียด (เนตร)

รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  นายภัทรพล รอดละมูล (พอล)

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  น.ส.ปิยนุช พวงศรี (อเล็ก)

2023 #12

ประธานสมาคม  น.ส.ประทานพร ยันตรศรี (ฟ้า)

เลขานุการ  น.ส.นภัสสร กุลสยุมพร (เหม่เหม)

ฝ่ายการเงิน  น.ส.สุพิชญ์ชญา โชติจิรรัฐกรณ์ (ชายา)

ฝ่ายกิจกรรม  นายเจตน์ อรุณแสงโรจน์ (เจตน์)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  น.ส.ศศิยากร ปีกอง (โบอิ้ง)

2022 #11

ประธานสมาคม  นายกฤตภาส จันทฤก (เซท)

รองประธานสมาคม. น.ส.มณีโชติ อุ่นปวง (นาย)

เลขานุการ  นายนพวิทย์ เลิศอุตสาหกูล (เจมส์)

ฝ่ายการเงิน. น.ส.ธมลวรรณ ดิถีเพ็ง (กิ๊ฟท์)

ประธานฝ่ายกิจกรรม  น.ส.กัลยอร เครือวัฒนกุล (พริม)

ฝ่ายกิจกรรม. นายนราวิชญ์ ชุติศิลป์ (น้ำแข็ง)

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ น.ส.ภาษา มานารัตน์ (ภาษา)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ปรัชญา – ปราโมช ณ อยุธยา (บิ๊ก)

ที่ปรึกษาสมาคม  นายวัชระ ชนะกุล (ก้าน)

2021 #10

ประธานสมาคม. นายรังสิมันต์ เกษแก้ว (นัท)

ฝ่ายกิจกรรม  นายวัชระ ชนะกุล (ก้าน)

ฝ่ายการเงิน  น.ส.สุขุมาล ฤทธิ์เต็ม (ลูกเดือย)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  น.ส.มณีโชติ อุ่นปวง (นาย)

เลขานุการ  น.ส.วิสุตา อิงคากุล (กันย์)

2020 #9

ประธานสมาคม  น.ส.ธนาธิป จันทรวิวัฒน์ (ไอซ์)

รองประธานสมาคม  นายณัฐพงศ์  จันทร์ทิพย์มณี (ณัฐ)

ฝ่ายกิจกรรม นายอาเล็กซานเดอร์ อารีย์สนั่น (อาเล็ก)

ฝ่ายการเงิน   นายวิทวัส ฉัตรชัยสุชา (วัท)   –  นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม)  –   นายเอกมณฑน์ วิรัตติพงศ์ (อ็อฟ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   นายชานนทร์ เตชธุวานันท์ (นนท์)

เลขานุการ   น.ส.อภิญญา จันทร์วังโป่ง (ดรีม)

ฝ่ายพัสดุและทะเบียน  น.ส.กัญญ์ชลา กีรติรวี (มด)

ฝ่ายประสานงาน   น.ส.วิสุตา อิงคากุล (กันย์)

ฝ่ายการคลัง  น.ส.อรทัย ทาโสม (อุ้ย)

2019 #8

ประธานสมาคม. นายสุรพัช เอกอินทร์ (อาร์ม)

ฝ่ายกิจกรรม   น.ส.ธนาธิป จันทรวิวัฒน์ (ไอซ์)

ฝ่ายการเงิน. นายณุกร เปลี่ยนปาน (ไอซ์)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  นายณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี (ณัฐ)

เลขานุการ.  น.ส.ศุภชา วิโรจน์แสงทอง (พี)

ฝ่ายพัสดุและทะเบียน   นายอัคพล เสืองาม (ปาล์ม)

ฝ่ายประสานงาน  น.ส.บุศรินทร์ สวัสดิ์ล้น (นุ่ม)

2018 #7

ประธานสมาคม  นายธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ (แบงค์)

ฝ่ายกิจกรรม   นายภาณิน เพียรโรจน์ (จั๊ก)

ฝ่ายการเงิน   น.ส.พิชญ์นรี ไกรแก้ว (หวาน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  นายเจตนา เรืองจันทร์ (เจต)

2017 #6

ประธานสมาคม   น.ส.รัชรา กาละวงค์ (ยิ้ม)

ฝ่ายกิจกรรม  นายสุรพัช เอกอินทร์ (อาร์ม)

ฝ่ายการเงิน   นายชาลุภัศ จินดาคุณ (ไอซ์)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   น.ส.รฒียา ทรายแก้ว (พอม)

เลขานุการ   น.ส.สุธิดา จันทร์สด (บิ๋ม)

2016 #5

ประธานสมาคม  นายวรรินทร์ มีสอน (วอร์ม)

ฝ่ายกิจกรรม  น.ส.เนาวรัตน์ ปริ่นปรีชา (ฝ้าย)

ฝ่ายการเงิน  นายวุฒิศักดิ์ ติงหวัง (อลี)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   น.ส.จริยาภรณ์ ทองบุดดา (ผักบุ้ง)

2015 #4

ประธานสมาคม  นายณภัทร รุจีรไพบูลย์ (ต้า)

ที่ปรึกษาประธาน   นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)

ฝ่ายกิจกรรม  น.ส.นันทิยา ล่องแซง (แนน)   –   น.ส.ทวินดา คงประเทศ (เฟิร์น)

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม   นายศิวัฒน์ ชื่นเจริญ (ยอด)

ฝ่ายการเงิน   นายธนสิทธิ์ ชวลิตธารา (เอก)

ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน   น.ส.นวรัตน์ เต็มสัมฤิทธิ์ (ดิว)  –   นายศรณรงค์ ทะศร (ปาล์ม)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   น.ส.อร์รศิริ อัครวนาธร (มีนา)  –   น.ส.จิราวรรณ สิรมานนท์ (จิ)

2014 #3

ประธานสมาคม   นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)

ฝ่ายกิจกรรม   น.ส.อภิรดี นิชรัตน์ (เมย์)  –  นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด). –  นายธนสาร เหลืองจินดา (เขื่อน). –  นายสุทธิพงศ์ มังคลา (ต้อบ)

ฝ่ายการเงิน  น.ส.นวรัตน์ เต็มสัมฤิทธิ์ (ดิว)  –  นายศรณรงค์ ทะศร (ปาล์ม)  –  น.ส.วิมลณัฐ ตั้งอนุรักษ์พงศา (หยก) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   น.ส.อร์รศิริ อัครวนาธร (มีนา)  –  น.ส.นันธิยา ล่องแซง (แนน)  –  น.ส.ภพัสสาส์ ชิษณุ์สโรชิน (ดิว)

2012-2013 #2

ประธานสมาคม   น.ส.นฤพร เพชรกลาง (ฝน)

ฝ่ายกิจกรรม  นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด)  –  นายเธียรดนัย เสริมบุญไพศาล (บัส)  –  น.ส.สุวรรณวดี ไทยวิชัย (สา)  –  นายฉัตรชัย หิรัญลาภ (แชมป์)

ฝ่ายการเงิน  นายเอกมณฑน์ วิรัตติพงศ์ (อ็อฟ)  –  นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม)  –  น.ส.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ (แม็ค)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   น.ส.นฤมล นิลมานนท์ (น้ำส้ม)  –  นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)  –  นายภาณุ อึ้งสกุล (นุ)

เลขานุการ   น.ส.ทศพร สัตถาสาธุชนะ (เจ)

2011-2012 #1

ประธานสมาคม   น.ส.อภิพรรณ บริสุทธิ์ (ป้อง)

ฝ่ายกิจกรรม  นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)  –  นายกรัณฑ์ ธรรมวงศ์ (ค้อน)  –  นายกิตติพจน์ กิตติธีรโสภณ (หมวย)  –  น.ส.พรศิริ นรบาล (แหวน)

ฝ่ายการเงิน   นายวิทวัส ฉัตรชัยสุชา (วัท) –   นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม)  –  นายเอกมณฑน์ วิรัตติพงศ์ (อ็อฟ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  –  น.ส.เพ็ญศยา เครือวัฒนกุล (พีช)  –  นายริปวัฒน์ จิราพงษ์ (ริป)  –  นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด)

เลขานุการ   น.ส.ดวงสมร จตุพรพิมล (นก)

2011 (FOUNDERS)

ประธานสมาคม   น.ส.มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล (เมี่ยว)

ฝ่ายกิจกรรม   นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)  –  นายกรัณฑ์ ธรรมวงศ์ (ค้อน)  –  นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด)

ฝ่ายการเงิน  นายวิทวัส ฉัตรชัยสุชา (วัท)  –  น.ส. ศศิประภา สนธิธรรม (เจ๋ง)  –  นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   นายฐาวันต์  รงคพรรณ (ซูม)  –  นายยศพล คุณะวิภากร (แชมป์)  –  น.ส.เพ็ญศยา เครือวัฒนกุล (พีช)

เลขานุการ   นายกิตติพจน์  กิตติธีรโสภณ (หมวย)

Contact ATSS

© 2024 Association of Thai Students in Switzerland. All Rights Reserved.

Facebook Group: Association of Thai Students in Switzerland (ATSS)

Facebook Page: Thai Students Association in the Swiss Confederation

E-mail: contact.atss@gmail.com